Badania społeczne

Badania społeczne – oferta

 BADANIA ILOŚCIOWE

 • wywiad kwestionariuszowy
 • komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny / internetowy
 • ankieta audytoryjna (np. w szkołach, na uczelniach, podczas spotkań lub konferencji)

   BADANIA JAKOŚCIOWE

 • indywidualny wywiad pogłębiony
 • zogniskowany wywiad grupowy
 • obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca

   INNE

 • przygotowywanie dokumentów strategicznych (np. strategii rozwoju, programów lokalnych)
 • konsultacje społeczne
 • analiza danych zastanych (Desk Research)
 • analiza treści
 • warsztaty / szkolenia

  Jak sprawić, aby ludziom chciało się chcieć?

  Praca z procesem to metoda pracy wnosząca świadomość na poziomie jednostek, grup, organizacji, społeczeństwa. W wymiarze lokalnym – proces możemy sprowadzić do sieci osobistych powiązań, kontaktów grupowych, tradycji i wzorców zachowania, utworzonych w określonej sytuacji społeczno-gospodarczej. XXI wieku to czas napięć i zmian pomiędzy tym, co lokalne a globalne, pomiędzy tradycją a nowoczesnością, potrzebami a możliwościami ich spełniania, pomiędzy wykluczeniem a przedsiębiorczością, marginalizacją, a kulturą życia codziennego. Zmiany nie omijają Polski – od państwa opiekuńczego, zaspokajającego „wszelkie” potrzeby przeszliśmy do świata, w którym sami potrzebujemy kształtować swój los. Dobre funkcjonowanie w gospodarce wolnorynkowej, wiążę się z rozwojem potencjału wspólnot społecznościowych, uruchomieniem istniejących zasobów.

 • społecznych (sieci i powiązań międzyludzkich)
 • kulturowych (wiedzy, kompetencji i żywej tradycji)
 • ekonomicznych (możliwości organizacyjnych i finansowych)
 • obywatelskich (partycypacji w życiu publicznym i politycznym)

  Codzienne zachowania kształtują jakość życia, powodując zadowolenie i samorealizację lub bezsilność i apatię. Sposób, w jaki funkcjonujemy, to, z czym się identyfikujemy zależy od wzajemnych relacji, pełnionych ról, norm, wartości, charakterystycznych dla danej społeczności. Współpraca umożliwia wymianę wiedzy, buduje wiarę we własne umiejętności, skuteczność działania. Empowerment („dodawanie siły”) to działania na rzecz osób, grup, organizacji i społeczności mające na celu zwiększanie świadomości oraz panowania i wpływu na własne życie, aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, poprawy sytuacji własnej, jak i całej wspólnoty. W ludziach tkwią ogromne, niewykorzystane zasoby umiejętności i możliwości. Uświadomienie sobie swoich potrzeb i cenionych wartości, zarówno na poziomie jednostkowym jak i społecznym, sprzyja określeniu celów oraz sposobów ich osiągania.

  Badania społeczne służą diagnozowaniu potencjału rozwojowego, zasobów oraz preferowanych kierunków rozwoju badanej społeczności. Stanowią element dobrej praktyki współczesnej demokracji. Umożliwiają lepsze zrozumienie świata społecznego, dostarczając wiedzy o preferencjach mieszkańców badanej społeczności. Dzięki tej wiedzy osoby odpowiedzialne za decyzje z zakresu życia publicznego, mogą podejmować decyzje poznając i biorąc pod uwagę opinię społeczności, których zmiany dotyczą. Metody i techniki badawcze dostosowujemy do lokalnych warunków, oczekiwań i potrzeb Klientów. Zarówno ilościowe, jak i jakościowe.