Regulamin

Regulamin
Tao – Pracownia badań, psychoterapii i rozwoju

przy ul. Ptasia 2 lok 28 w Warszawie

prowadzonej przez

Daria Jarema

 

 • 1

Zakres i warunki świadczonych usług

 • Tao – Pracownia badań, psychoterapii i rozwoju Daria Jarema świadczy usługi w zakresie konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz terapii par.
 • Psychoterapeuta zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Sesje odbywają się w stacjonarnie w pracowni oraz on-line przez Skype.
 • Psychoterapeuta wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,
  w szczególności z Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Psychoterapia osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica /opiekuna prawnego Klienta.
 • Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom zgłaszającym żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwym dla siebie i/lub otoczenia.

 

 • 2

Prawa klienta

 • Sesje terapeutyczne są poufne. Klient ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji
  na swój temat ujawnianych na terapii (z zastrzeżeniem & 4 pkt. 3).
 • Przed zastosowaniem przez Psychoterapeutę diagnostyki testowej, klient jest informowany o celach badania. Testy psychologiczne są wykonywane po uzyskaniu zgody Klienta.
 • Po etapie wstępnych konsultacji, Klient uzyskuje od Psychoterapeuty informacje na temat wstępnej diagnozy, uczestniczy w ustalaniu planu terapii.
 • Klient ma prawo poprosić Psychoterapeutę o podanie informacji, dotyczących jego kwalifikacji zawodowych, stażu, metod pracy, superwizji.
 • Zaświadczenia i opinie pisemne są wydawane na prośbę Klienta z 7-dniowym terminem odbioru dokumentu.

 

 • 3

Kwalifikacje psychoterapeuty i jakość świadczonych usług

 • Usługi świadczone są przez psychologa, psychoterapeutę, posiadającego niezbędne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia diagnostyki psychologicznej oraz psychoterapii.
 • Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • W trosce o wysoką jakość świadczonych usług Psychoterapeuta poddaje swoją pracę superwizjom u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii.
 • Psychoterapeuta stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, sympozjach oraz konferencjach.

 

 • 4

Zasady kontaktu terapeutycznego

 • Rozpoczęcie terapii poprzedzają sesje konsultacyjno-diagnostyczne, umożliwiające wstępne rozpoznanie problemu Klienta i zaplanowanie dalszego leczenia.
 • Proces terapeutyczny rozpoczyna się od określenia ram terapii (miejsca, czasu trwania, częstotliwości spotkań, zasad odpłatności). Na podstawie uzyskanych od Klienta informacji, Psychoterapeuta przedstawia Klientowi diagnozę oraz wspólnie z Klientem ustala plan terapii w formie ustnego kontraktu terapeutycznego.
 • Psychoterapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta psychoterapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
 • Młodzież korzysta z pomocy terapeutycznej za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Proces terapeutyczny może być konsultowany z opiekunami/rodzicami Klienta, szczegółowe treści wnoszone przez Klienta są jednak poufne (z zastrzeżeniem & 4 pkt. 3).
 • Jeśli psychoterapeuta uzna, że istnieje potrzeba dodatkowych badań/konsultacji lekarskich, odsyła Klienta do innego specjalisty.
 • Kontakt terapeutyczny ogranicza się do sesji. Wykluczone są kontakty o charakterze towarzyskim. Zasada ta obowiązuje również po zakończeniu terapii.
 • W celu zachowania neutralności procesu terapeutycznego, nie ma możliwości prowadzenia terapii osób spokrewnionych/pozostających w innych relacjach z Psychoterapeutą.
 • Klient może pozostawać tylko w jednym procesie terapeutycznym.
 • Zakończenie psychoterapii zawsze powinno zostać omówione z Psychoterapeutą.
 • W trakcie trwania psychoterapii oraz 3 miesiące po zakończeniu, Klient nie powinien podejmować ważnych decyzji, przeprowadzać drastycznych zmian w swoim życiu.

 

 • 5

Rezerwacja sesji i płatności

 • Sesje można rezerwować telefonicznie pod numerem 605 82 88 84, lub w kalendarzu na portalu https://www.znanylekarz.pl/daria-jarema/psycholog-psychoterapeuta/warszawa
 • Płatności można dokonać przed sesją w gabinecie lub przelewem (numer rachunku: mBank 31 1140 2004 0000 3102 3275 8628).
 • Sesja może zostać odwołana najpóźniej 48 godzin przed spotkaniem. Jeśli Klient odwołuje sesję w okresie krótszym pokrywa koszty sesji, gdy psychoterapeuta odwołuje sesję
  w okresie krótszym, udziela Klientowi 100% rabatu na kolejną sesję.
 • Planując dłuższy urlop zarówno Klient, jak i Psychoterapeuta zobowiązują się powiadomić drugą stronę, z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 • 6

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 • Tao – Pracownia badań, psychoterapii i rozwoju Daria Jarema zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • Aktualny regulamin dostępny jest na stronie: https://terapia-pop.pl/regulamin/
 • Podpisanie przez Klienta regulaminu jest równoznaczne z deklaracją przestrzegania zawartych w nim zasad.