Artykuły Moje

Osoby wychowane w rodzinach z problemem alkoholowych czy z innymi dysfunkcyjami, w pozabezpiecznych stylach więzi, często mają complex PTSD.